• Udarno rotacionom metodom (sa mogućnosti paralelnog zacevljenja prečnikom 165mm)
  • Rotacionom metodom sa direktnom cirkulacijim isplake
  • Ugradnja geosondi sa specijalnim alatima
  • Cementacija geotermalnih sondi SEPEX pumpom
image

Foto Dokumentacija

image

Double „U“ Pe-Xa geotermalna sonda i termocement

image

Detalj sa hidrauličke probe instalirane geotermalne sonde

image

Detalj sa merenja temperaturnog profila instalirane geotermalne sonde

image

Polje geotermalnih sondi izvedenih sa kote terena

image

Detalj sa izvođenja testa geotermalnog odaziva tla (Geothermal Response Test)

image

Geodetska snimanja izvedenih geotermalnih sondi

image

Zemljani radovi oko izvedenih geotermalnih sondi

image

Detalj sa završetka zemljanih radova oko izvedenih geotermalnih sondi

image

Detalj sa izrade rova za polaganje geotermalnih sondi ispod temeljne jame

image

Detalj sa izvođenja radova na horizontalnom razvodu geotermalnih sondi ispod kote podne ploče objekta

image

Geotermalne sonde horizontalno razvedene do šahta u termotehničkoj podstanici

image

Detalj sa hidrauličke probe horizontalno povezanihgeotermalnih sondi na poziciji termotehničke podstanice

image

Geotermalne sonde povezane ispod podne ploče